Ceremonia e hapjes se e-laboratorit ne Fakultetin e Mjekesise! 
Prezantimi i qendres dhe softverit antiplagjiarizëm nga Prodekani,Prof. Kreshnik Hoti!