Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Kastriot Meqa mr.sc me datën 03.03.2017 në ora 13.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit,
me titull: ˝ Terapia fotodinamike në trajtimin e sëmundjeve paradontale ˝.Para komisionit:

1.Prof.Ass.Dr.Fatmir Dragidella – kryetar,
2.Prof.Ass.Dr.Violeta Ukamata - Vula – anëtar,
3.Prof.Dr.Adem Alushi - anëtar