Photo

Meleq Bahtijari

Profesor i Asocuar

Prof. ass Meleq Bahtijari

Profesor assistent në lëndën: Fizikë mjekësore me Biofizikë- Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës


CV & Publikimet