Photo

Ibrahim Rudhani

Profesor asistent

+381 38 512221 [email protected]

Prof. ass Ibrahim Rudhani
Profesor në lëndën: Hyrje në mjekësi dhe Mjekësi Familjare-Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i PrishtinësCV_Shqip
CV_English