Photo

Hidajet Paçarizi

Profesor i asocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof.Asoc.Dr Hidajet Paçarizi

Profesor i rregullt në katedren e Biokimisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Shef i Katedrës së Biokimisë
Specialiste i Obstetrikës dhe GjinekologjisëCv & Publikimet