Photo

Ibrahim Rudhani

Profesor i Asocuar

+381 38 512221 [email protected]

Prof. Asoc. Ibrahim Rudhani
Profesor në lëndën: Hyrje në mjekësi dhe Mjekësi Interne-Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i PrishtinësCV_Shqip
CV_English