Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë në mbledhjen e mbajtur me 02.09.2011. pas shqyrtimit të kërkesave të katedrave të dorëzuara në Dekanat për angazhimin – shtesë të personelit akademik për vitin akademik 2011-2012 vendosi të shpallet konkurs shtesë si vazhdimësi e konkursit të kaluar të shpallur me datën 21 korrik 2011.
Konkursi mbetët i hapur 7 ditë nga data e shpalles.

Shkarko konkursin