Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 25 Nëntor 2015, me fillim në ora 09:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “.


*     *     *

E organizuar nga: Qendra për Zhvillim të Karrierës – QZhK – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “ dhe Smart Center .

Misioni i QZhK-së,  është t’u ofrojë studentëve mundësi për zhvillim personal dhe profesional përmes informimit, këshillimit, trajnimit, ndërmjetësimit më punëdhënësin, hartimit të dokumentëve profesionale në fushen e  karrierës dhe udhëzimit në karrierë. Përfituesit e shërbimeve të QZHK-së janë: studentët dhe të diplomuarit e  UP-së, nxënësit e shkollave të mesme të cilët kërkojnë mundësi studimi në Universitetin e Prishtinës, fakultetet, organizatat dhe punëdhënësit. Qëllimi kryesor i Qendrës për Zhvillim të Karrierës është përgatitja e studentëve dhe të diplomuarve për tregun e punës përmes këshillimit dhe trajnimeve si dhe informimi i tyre për mundësi të ndryshme të zhvillimit në karrierë.

 

http://pvk.uni-pr.edu/

 

Smart Center është qendër përgatitore e fokusuar ne trajnimin e kandidatëve në testet për bursa ndërkombëtare; TOEFL, IELTS, SAT, GRE dhe GMAT. Qendra bën po ashtu trajnime në përgatitjen e kandidatëve për universitetet anglisht folëse ; përpilimin e CV-së, Cover letter, mënyrën e gjetjes së universitetit të përshtatshëm në Evropë dhe Amerikë, simulim i intervistës për bursë dhe pranim në universitet ang.

Smart Center po ashtu është qendër e kurseve të rregullta të gjuhës angleze & gjermane  - të gjitha nivelet dhe kurseve te matematikes për nxënës dhe student dhe atë në gjuhën shqipe dhe angleze.

 

www.smartcenter-pr.com

 

 


Tema e ligjeratës : TË GJITHA QË DUHET TI DINI PËR BURSA NDËRKOMBËTARE dhe përpilimin e  Letrës Motivuese.

 

Trajner: Plarentina Desku & Fisnik Osmani

 

Perfitues: Studentet dhe të diplomuarit nga shkalla e studimeve bachelor/master të Universitetit të Prishtinës “ Hasan Prishtina “.

 

Ky aktivitet organizohet me 25 NËNTOR 2015. Ligjerata fillon nga ora 10:00h - 12:00h. ( Ju mirëpresim nga ora 09:30h ).

 

Studentëve pjesëmarrës, nga SMART Center , do të ju ndahet Certifikat pjesëmarrje në mënyrë elektronike.

 

Eja, zhvillo shkathtësitë dhe njohuritë tuaja për TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT.

 

 

Aktiviteti është i hapur për tëgjithë studentët, ( prej ores 10:30h, regjistrimi i pjesëmarrësve ).


Menyra e pjesëmarrjes: Ështe e hapur për të gjithë deri ne momentin qe mbushet salla nuk pranohet me asnje student.

 

 

Ligjerata do te prezantohet ne powerpoint nga Plarentina Desku & Fisnik Osma