Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më
28. 4. 2011, mori vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2010/2011

Lista e studentave qe janë liruar nga pagesa

Lista e studentave që nuk janë liruar nga pagesa