Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit të Prishtinës,në mbledhjen e mbajtur më 16.1. 2012, mori vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2011/2012

Studentët që jan liruar nga pagesa

Studentët që nuk janë liruar nga pagesa