Mjekesi e Pergjithshme

Stomatologji

Farmaci

Fizioterapi

Infermieri

Mami

Vërjetëje:
Të gjithë kandidatët që i nënshtrohen provimit pranues në Fakultetin e Mjekësisë duhet t'a kenë me vete nr.e dosjes dhe
një dokument identifikimi të vlefshëm.