Sipas autorizimit të Sekretarit të përgjithshëm të UP-së, mbledhjen konstituive e ka thirrur dhe do ta udhëheq sekretari i Fakultetit të Mjekësisë, deri në zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit të studentëve.

 

  • Mbledhja konstituive do të mbahet në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë – Dekanat kati i -III- salla SD3, Prishtinë me datën 28.01.2016 në ora 10:00, me këtë:

 

REND DITE

 

  1. Konstituimi i Këshillit të studentëve në Fakultetin e Mjekësisë.

a) Verifikimi dhe pranimi i mandateve për anëtarë të Këshillit të studentëve

b) Nënshkrimi i Deklaratës Etike.

  1. Zgjedhja e sekretarit të Këshillit të studentëve (zgjedhja bëhet me aklamacion).
  2. Zgjedhja e Kryesuesit të Këshillit të studentëve (zgjedhja bëhet me votim të fshehtë).