Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më  24.03.2011 , mori vendim
mbi ndarjen e bursave universitare në vitin akademik 2010/2011

Lista e bursistëve në Fakultetin e Mjekësisë