Njoftohen të gjithë kandidatet të cilët kanë aplikuar në konkursin e shpallur me 13.01.2015 për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Mjekësisë e të cilët janë të pakënaqur me raportet e komisioneve recensuese lidhur me Buletinin e publikuar në web-faqen e UP-së, se mund të parashtrojnë ankese pranë këshillit të fakultetit në afat prej 15 ditësh, gjithnjë duke e marr për baze edhe afatet e të drejtës se ankesës sipas Konkursit.

Ankesa mund të parashtrohet nga data 14 Prill 2015 në arkivin e fakultetit dhe dorëzohen në zyrën e shërbimit për studime posdiplomike.