Njoftojmë të interesuarit se Dr.Donika Dragidella dhe Dr.Lulëjeta Ferizi - Shabani 22.06.2016 në ora 11.00 në dekanat, e mbrojn punimin e masterit Menaxhment shëndetësor me titull:“ Menaxhimi dhe vlerësimi i kënaqësisë së pacientëve ndaj shërbimeve shëndetësore në QKSUK «.

Para komisionit:

1. Prof.Asoc.Dr. Merita Koçinaj - Berisha - kryetar
2. Prof.Dr.Isuf Dedushaj - mentor
3. Prof.Ass.Dr.Ilir Begolli - anëtar,