Vlerësimi i lëndëve dhe mësimdhënësve, nga ana e studentëve, është planifikuar të realizohet nga data 11 janar deri më 15 Janar 2016. 
 
Vlerësimi do të realizohet për herë të parë në formë elektronike (on line), dhe atë  përmes platformës së SEMS-it. 
 
Për ta bërë sa më të lehtë procesin e vlerësimit, ne kemi përgatit një udhëzues për mënyrën dhe formën e vlerësimit nga ana e studentëve, kështu që bashkëlidhur ju përcjellim udhëzuesin, dhe gjithashtu luteni ta shpërndani tek studentët dhe mësimdhënësit e njësive të juaj akademik,


Udhëzuesi për vlersimin e lëndëve dhe mësimdhënësve.