Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë pas shqyrtimit të raporteve të komisioneve recenzuese të konkursit të shpallur me nr. 1/505 të datës 25.05.2018 në web-faqen e UP-së për zgjedhjen për angazhim me honorar të personelit Akademik në mbledhjen e mbajtur me 04.07.2018, shqyrtoi raportet e komisioneve recensuese, raportin e komisionit për kuadro dhe punë shkencore me nr. 6546 të datës 03.07.2018 dhe në parim analizoi secilën lëndë se a janë respektuar kriteret bazë për përzgjedhjen e kandidatëve sipas konkursit dhe akteve në fuqi, dhe me shumicë votash mori vendim (Shkarko vendimin këtu)

Vërejtje:
Kundër këtij vendimi mund të paraqitni ankesë,Komisionit të Ankesave ne afatin prej 8 ditësh nga dita e marrjes së këti vendimi.