Në bazë të Ligjit për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (Ligji Nr. 05/L -038) neni 19, 20, 21, 22 e 23, dhe të Statutit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, nr. 446/2, të 11.05.2016, neni 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24 e 32 nënparagrafi 1.4, Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në mbledhjen e saj të 31.08.2020 vendosi të shpallë (lexo më shum)