Vendimin e këshillit te Faklutetit te Mjekesise ne lidhje me angazhimin a bashkpuntoeve te jashtem mund ta gjeni duke klikuar këtu   

Këshilll juridike : Kunder këti vendimi mund të paraqitni ankese,Komisionit te Ankesave ne afat prej 8 ditesh nga dita e marrjes se këti vendimi.