Paraqitja e provimeve bëhet prej datës 04/12/2018 deri me 12/12/2018
Datat e provimeve dhe ora e mbajtjes caktohet nga Katedra përkatëse DUKE MOS PENGUAR PROCESIN MESIMOR
Datat e percaktuara duhet te jene  17/12/2018 dhe 18/12/2018
Studentët nuk kanë të drejtë të paraqesin më shumë se 1 provim.