Ftojmë studentët e vitit  të V-të dhe të VI-të të studimeve, Dega e Mjekesisë së Përgjithshme,që te aplikjnë për qendrim njëmujor në Programin e këmbimit me Dartmouth Medical Center-SHBA.

Kushtet e nevojshme:
- Nota mesatare mbi 8 (tete)
- Njohuri te shkëlqyer te gjuhës angleze.
 
Dokumentet e nevojshme:
 
- Kërkesa e protokolluar
- CV
- Transkripti i notave
- Vërtetimi i statusit te studentit
 
Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në zyrën e Zyrtarit te Larte te Studimeve Themelore.
 
Konkursi mbetet i hapur nga data 15 prill deri 24 prill 2019
Intervistimi i kandidateve do të behet me dt. 25 prill dhe 26 prill 2019 duke filluar nga ora 9.00 në Dekanat.
 
Kandidatet do të intervistohen në Gjuhën Angleze me standarde ndërkombëtarë nga Komisioni i caktuar nga manaxhmenti i FM, gjegjësisht nga Dekanja e FM.

Dokumentin mund ta gjeni këtu