LISTA PËRFUNDIMTARE PAS VERIFIKIMIT TË PËRKATËSISË ETNIKE NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË