Me poshte gjeni listat e studentëve per te gjitha vitet për lëndet zgjedhore te ndara ne menyre propercionale

Lëndët zgjedhore-Viti i I-rë - semestri i II-të 2020
Lëndët zgjedhore-Viti i II-të - semestri i IV-të 2020
Lëndët zgjedhore-Viti i III-të - semestri i VI-të 2020
Lëndët zgjedhore-Viti i IV-të - semestri i VIII-të 2020
Lëndët zgjedhore-Viti i V-të - semestri i X-të 2020