Ky afat vlenë për Absolventet nga studimet 5 dhe 6 vjeqare dhe kane të drejte të paraqesin  provim ne këtë afat.

Afati për paraqitje te provimeve ështe i hapur nga data 06.03.2018 deri me datën 15.03.2018