Njoftohen kandidatët (biologët e drejtimeve Biologji aplikative dhe Biokimik-Fiziologjik) vijues të programit shtesë, të sjellin kopjen e noterizuar të diplomës të nivelit bachellor dhe master në Shërbimin Administrativ të Fakultetit të Mjekësisë te Sekretari në mënyrë që të plotësohet dosja e tyre. 

Dokumentacioni i kërkuar nevojitet për procedimin e mëtejshëm dhe finalizimin e programit.


Koordinatori
Prof. Dr Halil Ahmetaj