Paraqitja e provimeve bëhet prej datës 17/05/2018 deri me 23/05/2018. Datat e provimeve janë si në dokumentin e bashkangjitur(kliko këtu). Ora e mbajtjes caktohet nga Katedra përkatëse DUKE MOS PENGUAR PROCESIN MESIMOR. Absolventët nuk kanë të drejtë të hyjnë në dy afate konsekutive në të njejtën lëndë, përveq në rast të dështimit pra moskalimit të lëndës përkatëse në afatin paraprak. Studentët nuk kanë të drejtë të paraqesin më shumë se 2 provime.