Meqenëse në të gjitha programet studimore të nivelit të studimeve themelore-bachelor në Fakultetin e Mjekësisë edhe pas afatit plotësues kanë mbetur vende të lira në kuotat e përcaktuara për komunitetet joshumicë dhe viset jashtë Kosovës, sipas vendimit të Rektorit, këto plotësohen nga kandidatët nga lista prioritare (renditja sipas pikëve).

Rezultatet sipas Programeve:

Programi Mjekësi e përgjithshme

Programi Stomatologji

Programi Farmaci

Programi Fizioterapi

Programi Infermieri

Vendimi i Rektorit