Komisioni për Provim Pranues në Fakultetin e Mjekësisë për vitin akademik 2019/2020 (KPPFM), në fazën e verifikimit përfundimtar të dokumentacionit  ka konstatuar se :

 Kliko këtu : Vendimi