Njoftim për mbrojtje publike të tezës së doktoratës për Dr.Albiona Rashiti Bytyqi

24 Shtator 2021
SHARE

N  J  O  F  T  I  M
 
Njoftojmë të interesuarit se Dr.Albiona Rashiti Bytyqi me datën 30. 09.2021 në ora 10.00 në dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë, e mbron punimin e disertacionit, me titull:“ Modeli epidemiologjik dhe seroprevalenca e hepatitit C në Kosovë  ”.
Para komisionit:
1.Prof.Asoc.Dr.Sefedin Muçaj - kryetar,
2.Prof.Ass.Dr.Ariana Kalaveshi - anëtar,
3. Prof.Dr.Eduard Kakariqi - anëtar ( Universiteti i Mjekësisë Tiranë )
Mentori - Prof.Asoc.Dr.Naser Ramadani

NGA SHËRBIMI I ST. MASTER DHE DOKTORATË