Laboratoret

 

  • Laboratori Eksperimental i ndërhyrjeve të vogla kirurgjike dhe organeve të izoluara;
  • Laboratori i Fiziologjisë dhe patofiziologjisë së frymëmarrjes – sistemet pletismografike;
  • Laboratori i Farmakologjisë – HPLC, spektrofotometri;
  • Laboratori i Patologjisë
  • Laboratori i Imunohistokimisë dhe njësia e mikroskopisë.
  • Laboratori i Farmacisë (5 laboratore)
  • Laboratori i Mikrobiologjisë
  • Laboratori i Biokimisë
  • E -laboratori
  • Qendra e Aftësimit Klinik